De afgelopen jaren leren we in het netwerk van Met Andere Ogen steeds meer over succesvolle interprofessionele samenwerking tussen de domeinen
onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang. Zo weten we beter wat werkt én hebben we meer inzicht in welke factoren die samenwerking beïnvloeden. Deze factoren zijn op basis van onderzoeken, evaluaties en wetenschappelijke literatuur vertaald naar zes werkzame elementen.
Vanuit de ambitie interprofessioneel samenwerken binnen het netwerk hebben we deze werkzame elementen vertaald naar de dagelijkse praktijk van samenwerken rond jeugdigen en ouders. Onze ervaringen in de praktijk (lessons learned) hebben we hiermee gecombineerd. Het resultaat is een reeks vragen die je kunnen inspireren als je aan de slag gaat met interprofessionele samenwerking in de praktijk. Ze zijn bedoeld als houvast en om het gesprek te openen. Download de tool in de bijlage om hiermee aan de slag te gaan.

Download

In opdracht van Met Andere Ogen heeft Andersson Elffes Felix een verkenning uitgevoerd in zeven regio’s naar de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp/zorg en gemeenten. In het bijzonder ging het hierbij om ‘regieneming’, het nemen van verantwoordelijkheid voor het initiëren en stimuleren van een ontwikkeling, en het aanbrengen van samenhang daarin. Uit de verkenning blijkt dat dit niet altijd makkelijk gaat. Vaak is er nog geen traditie van samenwerking, zijn er weinig vaardigheden bij partners om samenwerking kracht te geven, ontbreekt het aan tijd en mandaat of is er simpelweg niemand die voldoende overzicht heeft om een beweging op gang te brengen. Op de achtergrond spelen ook meer structurele omstandigheden mee, zoals verschillen in taken en bekostiging van partnerorganisaties, daaruit voortkomende verschillen in doelen en belangen, en tenslotte de diverse schaalniveaus waarin die opereren.

Download

Op 24 november organiseren we de Met Andere Ogen Doen-Dag 2023 met als thema ‘Samen impact maken in jouw regio’. Want om het verschil te kunnen maken voor de kinderen en jongeren in jouw regio heb je elkaar als samenwerkingspartners nodig. Met Andere Ogen helpt je graag om de volgende stap te zetten.

Datum: vrijdag 24 november
Tijd: 9.15 – 16.30 uur (inloop 9.15 uur, start programma 9:45 uur)
Locatie: Fort Voordorp, Voordorpsedijk 28b, Groenekan (bij Utrecht)
Download hieronder het programmaboekje.

Download

Echt verdiepend samenwerken met ouders. Hoe doe je dat? Daar kan de praatplaat 'Echt samenwerken met ouders - Hoe doe je dat?' bij helpen.

De ambitie inclusieve samenwerking met ouders gaat over écht verdiepend samenwerken met ouders voor het vergroten van de ontwikkelkansen van ieder kind zoals uitgewerkt in het stuk ‘Samen voor het kind’. Hierin wordt beschreven dat samenwerking tussen ouders en professionals zowel op beleidsniveau kan plaatsvinden (van beleidsontwikkeling tot evaluatie) als direct rondom en mét het kind.

Hoe begin je het gesprek?
Hoe begin je als ouder/verzorger het gesprek over samenwerking? Of als docent op school waar samenwerken met ouders nog niet (altijd) gebruikelijk is? Of als medewerker in de jeugdhulp, kinderopvang of zorg? Om deze vraag te beantwoorden hebben we diverse interviews gehouden met ouders en professionals en workshops georganiseerd, onder andere op de Met Andere Ogen DOEN-dag afgelopen najaar. We hebben de thema’s die hierin naar voren kwamen op deze praatplaat uitgewerkt.

Hoe werkt de praatplaat?
Download de praatplaat in de bijlage. Maak een A3 print en haal hier met elkaar thema’s uit om te bespreken. Wijs een onderwerp aan en bespreek: Hoe zit dat bij ons? Hoe zou dat beter kunnen? Waar zijn we al goed in? Wat helpt ons om (beter) samen te werken met ouders? Hoe kunnen we de vervolgstappen hierin met elkaar vormgeven? Dit geeft handvatten om te verkennen tot welke afspraken kan komen.

Download

"Laat geen kind achter" is een dialooginstrument ontwikkeld door Denktank Schone Lei. Het is een uitnodiging om mee te praten over een ánder verhaal voor onderwijs en jeugd. Dit instrument is het resultaat van gesprekken tussen jongeren, ouders, en professionals zoals leerkrachten, wetenschappers en bestuurders. Het doel van deze gesprekken was om te onderzoeken hoe we kunnen werken aan een nieuw pedagogisch ecosysteem voor alle jongeren. Het dialooginstrument bestaat uit vier elementen en bevat vijf essentiële vragen per element, die kunnen helpen bij het voeren van het gesprek. In de download vind je tevens een handreiking voor gebruik van het instrument.

Download

In 2022 is besloten het programma Met Andere Ogen door te zetten in de vorm van een netwerkorganisatie. Uitvoeringsplan ‘Met Frisse Blik’ biedt een operationalisering van het advies ‘De vrijblijvendheid voorbij’ en geeft onder andere weer hoe Met Andere Ogen zich verhoudt tot diverse werkagenda’s, hoe er invulling wordt gegeven aan de ambities van het netwerk en door middel van welke activiteiten het netwerk gefaciliteerd zal worden in het versterken van de samenwerking.

Download

Méér focus op de lokale praktijk waar onderwijs, zorg en jeugd samenwerken, méér focus op inclusieve samenwerking met ouders en professionals. Met Andere Ogen II verdiept, inspireert, leert en agendeert. ‘Helpt dit de ontwikkelkansen van een kind te verbeteren? Dat blijft de centrale vraag’, stelt programmamanager Marijke Andeweg.

Download

Een pas op de plaats na de eerste programmaperiode van Met Andere Ogen I én inzicht in de bouwstenen voor het vervolg. De blik is gekanteld. Dat betekent dat we ruimte hebben gemaakt om met andere ogen te kijken en te doen. We hebben ook het inzicht dat anders samenwerken tussen onderwijs, zorg en jeugd domein en met ouders en kinderen, een transitie is. We volgen de betekenis van transitie, zoals die binnen de transitiewetenschap is gedefinieerd: een fundamentele omslag in de structuur, cultuur en werkwijze van een maatschappelijk systeem. In transities stuurt iedereen. Er is niet één overheid die de transitie beïnvloedt, maar verschillende maatschappelijke partijen oefenen in netwerken invloed uit: ons MAO netwerk, partners uit het hele ecosysteem van onderwijs, zorg en jeugd rond het kind en ouders.

Download

In deze notitie geven we een perspectief voor de verdere ontwikkeling van Met Andere Ogen (MAO). We geven antwoord op de vraag: welke kansen liggen er om datgene wat is ontwikkeld in deze beweging een vervolg te geven die leidt tot nog betere samenwerking tussen onderwijs en zorg, met als doel het vergroten van de kansen van het kind. We baseren dit perspectief op gesprekken met sleutelspelers in de beweging MAO en ervaringen met het ontwikkelen van dit soort bewegingen, programma’s en netwerken.

Download

Deze midterm geeft inzicht in wat geleerd is over de wijze waarop de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd bijdraagt aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. We hebben kennis en ervaring vanuit eerder onderzoek, interviews, de Communities of Practice en de praktijk bijeengebracht in deze midterm. Daarmee is deze Midterm van en voor ons lerend netwerk. Deze zogenoemde leeropbrengsten laten zien wat stimulerend en belemmerend werkt en het helpt om gezamenlijk handelingsperspectieven te verkennen. MAO wil met deze Midterm bijdragen dat partners meer aanknopingspunten vinden voor hoe zij hun rol kunnen pakken in het ene ecosysteem en zo bijdragen aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Met de Midterm dragen we ook bij dat op alle niveaus de beweging naar preventief (samen)werken wordt gestimuleerd en betrokken partijen eigenaar zijn van deze beweging.

Download

Al doende lerend samen anders kijken én anders doen

Download

Het eerste deel van de Midterm MAO I 2020 bundelt diverse bijdragen vanuit verschillende perspectieven. Daarmee monitoren veel ogen de aanpak Met Andere Ogen.

Download

"De systemen van zorg en onderwijs dienen zich aan te passen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen en niet andersom." Zo begint de voortgangsbrief van de ministers van 30 oktober 2019.

Download

1 Preventieve beweging
2 Leren
3 Agenderen

Download

Coalitie Passend onderwijs-Jeugdhulp-Zorg 22 juli 2018

Download

• Wat heeft een kind nodig...
• Mouwen opstropen en doen
• Inspiratieregio's
• Op reis
• Lerend netwerk

Download

Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met onderwijs-jeugd-zorg lokaal al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners?  Hierbij laten we ons inspireren door het advies en implementatieplan Mét andere ogen. Dit is een weergave vanuit de praktijk in het land, met beloftevolle samenhangende adviezen over wat wel en niet helpt.

Download