Wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen’

De afgelopen periode heeft het ministerie van OCW samen met verschillende veldpartijen hard gewerkt aan de totstandkoming van het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen’. Het voornemen was om het wetsvoorstel per 1 augustus 2024 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel is eind 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Deze zal het wetsvoorstel later deze maand behandelen. Hierna moet de Eerste Kamer nog ruimte hebben voor behandeling. Hierdoor is inwerkingtreding per 1 augustus 2024 niet meer haalbaar. Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met de inhoud van het wetsvoorstel, zal de inwerkingtreding van het wetsvoorstel gedifferentieerd worden.

De verschillende onderdelen treden op de volgende data in werking:

Onderdeel Ouder- en jeugdsteunpunten

Inwerkingtreding op 1 januari 2025. Dit is een formalisering van een reeds eerder gemaakte afspraak met de partijen uit het veld. Lees meer

Onderdeel Hoorrecht OPP

Inwerkingtreding op 1 augustus 2025. Het gros van de ontwikkelingsperspectieven wordt opgesteld in het gespecialiseerd onderwijs. Scholen in het gespecialiseerd onderwijs stellen de meeste ontwikkelingsperspectieven aan het begin van het schooljaar op. Inwerkingtreding rond de start van het nieuwe schooljaar voorkomt dat deze scholen midden in het jaar alle ontwikkelingsperspectieven moeten herzien. Lees meer

Onderdeel Schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids

Inwerkingtreding op 1 augustus 2025. De schoolgids wordt gewoonlijk in het voorjaar opgesteld voor het daaropvolgende schooljaar. Om te voorkomen dat scholen de schoolgids opnieuw moeten vaststellen naar aanleiding van het wetsvoorstel, is de inwerkingtredingsdatum van dit onderdeel later. Lees meer